Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ EĞİTİM HİZMETLERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

Bu sözleşme; bir tarafta İLKANIT Eğitim Basım Yayım Organizasyon Hiz. Ve Bilg. San. Ltd. Şti (“İlkanıt”) ile diğer tarafta ………………………….. arasında ilan da belirtildiği alanda açılacak kursun uygulanması konusunda aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Sözleşmenin Kapsamı

İLKANIT Eğitim Basım Yayım Organizasyon Hiz. Ve Bilg. San. Ltd. Şti’ nin internet sitesinde elektronik ortamda hazırlamış ve sunmuş olduğu hizmetlerin satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.Madde 3-

Eğitim Kurumuna ilişkin Bilgiler;

a) Adı Ticaret Ünvanı : İLKANIT Eğitim Basım Yayım Organizasyon Hiz. Ve Bilg. San. Ltd. Şti


b) Vergi Kimlik No     : 473 001 0097


c) Telefon numarası     :0312 433 34 34

d) Tebligata esas adresi : GMK Bulvarı 16/8 Çankaya, Ankara

e) E-mail adresi           : iletisim@meslekmerkezi.com

 Hizmetten Faydalanmak İsteyen Kişiye İlişkin Bilgiler;

a) Adı Soyadı               :        

b) Tc numarası             :        

c) Telefon numarası     :        

d) Bildirime esas tel no :        

e) Tebligata esas adresi :        Madde 4- Adres Değişiklikleri ve Tebligat

Taraflar belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini 7 işgünü içinde yazılı şekilde iadeli taahhütlü/elden birbirlerine tebliğ etmedikleri takdirde, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak şartıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler.Madde 5- Hizmeti Satın Alanın yükümlülük ve sorumlulukları-     Ürünü / hizmeti satın alan kişi Kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği yazılı olarak eğitim kurumuna bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını,

-     Eğitim kurumu tarafından Sitede verilen içerik/ eğitim/ kursların telif hakkının eğitim kurumuna ait olduğunu, bu hizmetlerin sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

-     Eğitim kurumunca sunulan hizmetlere eğitim kurumu tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını

-     Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini,

-     İnternete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu,

-     Kullanıcı, Site’den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve eğitim kurumunun Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Her mesajın gönderildiği kaynak IP adresi -ahlaka ve hukuka aykırı- kullanımı engellemek için kaydedilmektedir. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu durumda Kullanıcının internete erişebilmek için kullandığı servis sağlayıcısı da haberdar edilecektir.

-     Sitenin moderatörlerinin, idarecilerinin ya da Site yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusuna herhangi bir profili/başlığı/mesajı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkisi olduğunu ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabileceklerini,

-     Diğer Kullanıcıların Siteyi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını,

-     Kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını,

-     Kullanıcı, eğitim hizmeti satın almak istediği takdirde eğitim kurumu tarafından belirlenen ve Site’de ilan olunan ücretleri ödemekle yükümlüdür. Eğitim kurumunun söz konusu hizmeti Kullanıcı 'ya sunma yükümlülüğü Kullanıcı tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve eğitim kurumunun işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması şartına bağlıdır. Kullanıcı bu bağlamda; sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, vereceği kredi kartı bilgilerinin de geçerli bir karta ait doğru bilgiler olacağını, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında Siteden alışveriş yapamayacağını, herhangi bir sebeple ödemenin yapılmaması halinde üyeliğinin derhal iptal edileceğini ve ücretin aylık %3 temerrüt faiziyle birlikte tahsil olunacağını, eğitim kurumunun bu sebeple uğrayacağı zararların tazminini talep hakkını saklı tuttuğunu,

-     Eğitim kurumunun dilediği zaman veya sürekli olarak tüm Siteyi izleyebileceğini,

-     Bu hizmetlerin kullanılabilmesi için işbu sözleşmenin kabul edilmesi gerektiğini, KABUL VE TAAHHÜT EDER.Madde 6- İşin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı ve Teslimatı

Bahsi geçen eğitim kurumu tarafından kursa katılan kursiyerlere alanında belirlenmiş ve ilan edilmiş teorik ve/veya pratik eğitim verilecektir. Alanına ve niteliğine göre eğitim programını ve verilecek eğitimin detaylarını eğitim kurumu belirler, hizmeti satın almak isteyen kişi bu şartları kabul ederek hizmeti satın almayı sözleşmeyi imzalamadan önce kendi iradesiyle kabul eder.

Sözleşmeye konu hizmet dijital içerik hizmeti olduğu için ürünü alan kişi, satın alım işlemini yaptığı an hizmetten faydalanmaya başlar. Dijital eğitim içeriğini başarıyla tamamladığı takdirde sertifikası mail adresine iletilecek olup basılı sertifika talebi durumunda sözleşmede bildirdiği adresine kargo gönderimi yapılacaktır. Paketleme, kargo ve teslim masrafları talep eden tarafından karşılanacaktır. Teslim anında, talep edenin bildirdiği adreste bulunmamasından kaynaklı durumlarda Eğitim kurumu edimini ifa etmiş bulunacaktır. Bu nedenle Eğitim Kurumu talep edenin sertifikasını geç alması ya da hiç alamamasından kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Sözleşmeye konu ürün alınan dijital eğitim içerik hizmeti sonunda hak edilmesi durumunda kargolanacak sertifikayı belgeyi kapsamaktadır. Alıcı 365 gün boyunca dijital içeriklere erişebilecek ve sınavlı eğitimler için 5 kez sınava girme hakkına sahip olacaktır. Dijital içerik hizmeti 90 gün boyunca alıcının erişimine açık kalacaktır. Yapılan ödeme 365 günlük erişimi ve eğitimin başarıyla tamamlanması durumunda hak edilecek sertifikayı belgeyi kapsar.Madde 7- Sözleşmenin Bedeli, Türü ve Süresi

Bu sözleşme konusu eğitim işinin toplam bedeli …..-TL (…..)’dir.

Bu bedel, eğitimi satın alan kişinin bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartıyla tüm maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre hizmeti satın alan tarafından eğitim kurumuna ödenecektir. Online sınav harcını öğrenci kendisi ödemeyi taahhüt eder. Buna itiraz etme hakkı yoktur.

Ürünü satın alan kişinin, ürünü kullanıcı adı ve bilgileri ile ürünü ve pdf eklerini bilgisayara indirdiği eğitim kurumu tarafından tespit edilebildiğinden cayma hakkını kullanmak istediğinde bu durum göz önünde bulundurularak Eğitim Kurumu ; ‘iyi niyet ve hakkaniyet ’ kurallarına uygun yönde ödenen miktardan yapılan tüm masraflar hesaplanarak %40 makul bir kesinti yapacaktır.Madde 8- Ödeme Yeri ve Şartları

Ödemeler sözleşme konusu hizmet satın alınmadan önce hizmeti satın almak kişi tarafından taksitle veya nakit yapılır.Madde 9- Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları

Hizmeti veren eğitim kurumu tarafından, bu sözleşmenin konusu işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, muhataba yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartıyla doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı mücbir sebep olarak kabul edilecektir.Madde 10- Cayma Hakkına Dair Hükümler

Tüketici Kanunu çerçevesinde Ürünü/ Hizmeti satın alan kişi aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz ;

-     Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

-     Tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.Madde 11- Eğitim Kurumu Tarafından Sözleşmenin Feshedilme Şartları

Sözleşme, imzalandıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak muhataba bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ürün hizmeti iptal edilir.Madde 12- Ayrımcılık Yasağı

Program kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kişilere yönelik olarak Kurum personeli ve yüklenici tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, felsefi inanç ve kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz.Madde 13- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.Madde 14- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidirler.Madde 15- Genel Hükümler

-     Hizmeti/ ürünü satın alan kişi eğitim kurumunun sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyit verdiğini beyan eder.

-     Hizmet/ ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

-     Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşme bedelinin ürünü/hizmeti satın alanının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise eğitim kurumu ürün/hizmeti teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

-     Kullanım hakkı, hizmetin bilgisayara çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, pdflerin depolanması ve yedeğin alınması haklarını kapsar.

-     Hizmetin buna ait belgelerin telif hakları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ceza Kanunu hükümleri tarafından koruma altına alınmıştır.

-     Eğitim kurumu , meydana gelebilecek her türlü donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı (network) tasarım veya bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesintisinden, virüs bulaşmasından, kullanıcı kaynaklı bilgi ve yazılım kayıplarından ve benzeri faktörlerden sorumlu tutulamaz. Manyetik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğinden ve hizmetin kullanılması ile oluşan bilgilerin yedeğinin düzenli olarak alınmasından kullanıcı sorumludur.

-     Kullanıcı, Kullanım Lisansı’nı aldığı hizmeti, buna ait belgelerde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bu donanım üzerinden kullanacağını ve eğer eksiklik varsa, bunu kendisinin temin edeceğini, eğitim kurumunun yazılım ve/veya donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, eğitim kurumunun sorumluluklarının kullanım ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

-     Eğitim kurumu, yazılım ürünlerinin hukuka aykırı işler ya da kanunlara aykırı şekilde kullanılması dahil her türlü kullanımdan dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve bunların sonucunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Her türlü durumda, bu hizmetin kullanılması ile ilgili olarak öne sürülebilecek taleplere, eğitim kurumunun mali sorumluluğu kullanıcının ödemiş olduğu hizmetin bedeli ile sınırlıdır.

-     Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler, üçüncü taraflara (gerçek veya tüzel kişiliklere) hiçbir şekilde devredilemez, kiralanamaz ya da başka bir şekilde yararına sunulamaz.

-     Kullanıcı’nın adı, işareti, amblemi ya da markası görsel veya yazılı iletişim araçları aracılığıyla tanıtım ve referans olarak eğitim kurumu tarafından kullanılabilir ve eğitim kurumunun kendi tanıtım broşürlerinde veya kitapçıklarında ya da internet sayasında bulundurulabilir. Kullanıcı izni olmadan, bunların başka şekilde kullanımı söz konusu olamaz.

-     Eğitim kurumu, bu hizmetin kusursuz, hatasız, mükemmel olduğuna ya da kullanıcının özel ihtiyaçlarını amamen karşılayacağına dair bir iddia veya taahhüde bulunamaz.

-     Siteye üye olmadan önce bu sözleşmenin dikkatle okunması ve sözleşme koşullarını kabul etmiyorsanız, -Kabul Etmiyorum- kutusunun işaretlenmesi gerekmektedir.

-     Kullanıcıların, eğitim kurumu tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Siteye erişim için kendisine tahsis edilen araçların (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle eğitim kurumunun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

-     Kullanıcı tarafından girilen her bilgi eğitim kurumu veritabanında saklanacak olup bu bilgiler gizlilik hükümlerine tabidir. Şu kadar ki, söz konusu gizlilik hükümleri, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller için geçerli değildir. eğitim kurumunun herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin 3. şahıslara dağılması ve/veya kullanıma sunulması halinde eğitim kurumunun, Site yöneticileri, moderatörler ya da idareciler hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

-     Sitede bizzat eğitim kurumu tarafından sunulan hizmetlerin yanı sıra isimlerin kullanım hakları ve Sitede kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî ve bunlara bağlı haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran eğitim kurumunun içerik temin ettiği ilgili kişilere aittir. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

-     18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapamaz. 18 yaşından küçük kişilerin bu uyarıya rağmen cep telefonu ve kredi kartı ile yapacakları alışverişlerinden doğacak sorumluluk ebeveynlerine aittir. eğitim kurumu bu konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, bu nedenle uğrayacağı her türlü zararlar için zarara neden olan Kullanıcılara ve/veya yasal temsilcilere aynen rücu etme hakkına haizdir.Madde 16- Gizlilik

-     İşbu sözleşmenin Genel Hükümler başlıklı 15. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklâm, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

-     Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.Madde 17- Sözleşmenin Dili, Düzenlenme Şekli

-     Bu sözleşme, taraflar arasında Türkçe olarak hazırlanmıştır.

-     İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Kullanıcının aksi aykırı davranışları nedeniyle eğitim kurumu üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı takdirde, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir. Bunun dışında eğitim kurumu tarafından Kullanıcının Siteden yararlanma hakkı tek taraflı olarak durdurularak sözleşme, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

-     Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

-     17(ONYEDİ ) maddeden ibaret bir nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme taraflar arasında tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde imza altına alınarak (birer) nüshası, taraflarda alıkonulmuştur.                    EĞİTİM KURUMU                                                                                      KULLANICI
İLKANIT Eğitim Basım Yayım OrganizasyonHiz. Ve Bilg. San. Ltd. Şti           Hizmeti Satın Alan